Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Výchovní poradci a pedagogové

TECHyes.info - směrování k uplatnění

Volba střední školy, volba oboru, a tak i budoucího povolání se v posledních ročnících základní školy stává tématem rozhovorů žáků, jejich rodičů i Vás, pedagogů a výchovných poradců. S blížícím se koncem prvního pololetí se stále více plní nástěnky informacemi o středních školách, na začátku druhého pololetí se rozjíždí tradiční kolotoč vyplňování přihlášek a opisování známek, ale tuhle administrativu pomiňme. Ten tvrdý oříšek k rozlousknutí je skloubení vloh, zájmů, preferencí žáka s možnostmi vzdělávání a perspektivou uplatnění, stejně tak skloubení preferencí žáka a preferencí rodičů. Vaše role je tu nezastupitelná.

Vám, výchovným poradcům, učitelům a dalším, kteří pomáhají žákům hledat správné cesty, nabízí TECHyes.info možnost poznat jednu správnou cestu co nejblíže. TECHyes.info Vám nabízí průvodce technickými obory a povoláními. Představují perspektivu nejen pro Liberecký kraj, ale zejména pro absolventy samé. V mnoha případech se ovšem setkáváme s bariérami, které žáky od této volby odrazují. Na druhé straně těchto bariér se ocitneme ve světě, který nabízí jistotu uplatnění, perspektivu osobního růstu. Své uplatnění v něm našla více než polovina obyvatel kraje. TECHyes.info prolamuje tyto bariéry. Bez Vás to ale nepůjde.

Poutavá výuka je především otázkou přístupu učitelů

Studenti libereckého gymnázia F. X. Šaldy s orientací na přírodovědné obory mají několik výhod. Gymnázium nejen že umožňuje studentům se tímto směrem profilovat, ale má i pedagogy, kteří se oborům jako fyzika, chemie a biologie nadstandardně věnují a navíc připravují žákům zajímavé hodiny. Možná zajímavější, než jinde.

"Naše gymnázium bylo zařazeno do pilotního projektu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. V rámci školního vzdělávacího programu jsme tak posílili výuku fyziky hlavně o praktickou stránku," říká Mgr. Vítězslav Pěnička, učitel fyziky, který s kolegou, předsedou předmětové komise Janem Voženílkem, praktickou výuku na gymnáziu realizují.

Ta spočívá především v praktických cvičeních - laboratorních pracích - doplněných do plánu výuky. Používají se například speciální měřící přístroje on-line propojené s počítači, které v reálném čase vyhodnocují výsledky měření. "Snažíme se učit aplikační fyziku, klademe velký důraz právě na tato praktická cvičení. Je to možné i díky slušnému vybavení gymnázia pomůckami. Děti si musí vše osahat a vyzkoušet, pak je výuka bude bavit.

Na Gymnáziu F. X. Šaldy máme naštěstí možnost shánět pomůcky a vedení školy je praktické výuce nakloněno. Pomáhá nám i německé oddělení gymnázia. Dostaneme se tak k pomůckám, které mají k dispozici německé školy.

Výhodou také je, že se u nás mohou studenti rozhodnout, jakým směrem se ve studiu vydají. Kromě všeobecného směru si mohou vybrat přírodovědný a humanitní. To vytváří prostor pro propracovanější systém výuky specifických oborů daného směru," dodává Vítězslav Pěnička.

Studenti také absolvují ve třetích ročnících výuku a praxi v přírodě, kde si zkoušejí například meteorologické měření, GPS navigaci a podobně. Škola pro ně též připravuje exkurze do provozů. Vše je vždy pořízeno konkrétnímu předmětu, například zmíněné fyzice.

"Podstata je, že učitelé musí chtít takto učit. Bez vlastní invence a chuti studenty připravovat, pro ně zajímavější formou, by to nešlo," dodává Vítězslav Pěnička, který je s kolegou zapojen v projektu Telmae.cz, což je výukový portál pro přírodní vědy určený pedagogům. „Snažíme se prostřednictvím Telmae.cz dostávat nové informace a praktické příklady mezi kolegy,“ říká učitel fyziky Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.

Váš názor je pro nás důležitý, aneb Jak dopadla anketa mezi našimi čtenáři?

V prvním čísle našeho měsíčníku byl zveřejněn dotazník, kdy jsme čtenářům položili několik otázek - jak jinak, jedná-li se o TECHyes.info - týkajících se technických oborů. V tomto čísle přinášíme vyhodnocení vašich odpovědí.

graf 4 1

V případě prvních dvou otázek - Považujete technické obory za potřebné pro rozvoj Libereckého kraje? a Měl by kraj podporovat rozvoj technických oborů? - došlo k jednoznačné shodě. V obou případech panuje jednoznačná shoda, že technické obory jsou potřebné pro rozvoj našeho kraje a kraj by jejich rozvoj měl podporovat. Naopak na otázku, zda je technické vzdělávání dostatečně propagováno, odpovědělo 93% respondentů zcela či částečně záporně. Právě TECHyes.info hodlá tento nepříznivý stav zvrátit.
Již tak jednoznačně nevyplynuly odpovědi na otázku, zda pracovní a mzdové podmínky v technických profesích odpovídají jejich náročnosti. Téměř čtyřicet procent respondentů uvedlo, že ano či spíše ano, naopak jedna pětina o tom přesvědčena není, zbývající se nedokázali v tomto případě rozhodnout.

graf 4 2

Pro někoho možná překvapivě budou znít odpovědi na otázku, jestli zaměstnavatelé mají převzít odpovědnost za odbornou přípravu žáků. Značná část respondentů se vyslovila pro tuto alternativu dosavadnímu systému školství, pouze patnáct procent se vyslovilo proti a jedna čtvrtina se vyjádřila nerozhodně.

Z výsledků dotazníků se také zdá, že mezi respondenty mírně převažují ti, kteří mají dostatek informací o probíhajících změnách ve školství. Kladně se vyjádřilo 16%, spíše kladně pak 56% respondentů. Naopak, o záměrech ve vzdělávání, takzvané kurikulární reformě a dalších souvislostech dostatek informací nemá 28%.
Na závěr nezbývá než dodat, že podle názorů dotázaných mezi perspektivní obory patří zejména nástrojař, obráběč kovů, častěji se také objevili konstruktéři a technologové. Výjimkou ovšem nebyly ani obory zaměřené na management jakosti či programování CNC strojů.

Kraj pomůže slévárenství

Za přítomnosti pana Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje, a pana Ing. Josefa Hlavinky, výkonného ředitele Svazu sléváren ČR, se ve čtvrtek 24. ledna 2008 uskutečnilo pracovní setkání všech partnerů participujících na vzájemné spolupráci světa vzdělávání a světa práce v Libereckém kraji. Jednání se zúčastnili ředitelé středních škol s technickým zaměřením, zástupci slévárenských provozů Libereckého, Středočeského a Královehradeckého kraje, pracovníci úřadů práce a mnozí další.

Základ diskuze se odvíjel od akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve slévárenství a nutnosti tento negativní trend zastavit. Ukazuje se, že správnou cestou je rozhodně osvěta mezi rodiči. S živou odezvou se setkala kampaň TECHyes realizovaná Liberec-kým krajem a zaměřená na propagaci technických povolání.
Další možnosti řešení a tím i vzájemné spolupráce byly demonstrovány na základě aktivní a pozitivní činnosti Svazu sléváren v Olomouckém a Jihomoravském kraji, kde se na vybraných školách podařilo vytvořit, aplikovat a obsadit obory obecně zaměřené na slévárenství. Liberecký kraj proto také nabídl vlastní kapacity pro zavedení oboru slévárenství, posílený o odlévání neželezných kovů, a to jak ve formě počátečního vzdělávání, určeného pro absolventy základních škol jako další profesní studium, tak i dalšího vzdělávání, které budou moci využívat zaměstnavatelé pro zvýšení kvalifikace svých stávajících pracovníků. Že je na trhu práce žádána první skupina, o tom není pochyb. O potřebnosti vzdělávání lidí bez potřebné kvalifikace při zaměstnání hovořili zástupci jednotlivých firem.

Konkrétní a viditelné kroky spolupráce budou ihned následovat. Hlavním partnerem, který současně poskytne místo pro vlastní realizaci vzdělávání, byla po odborné analýze vybrána Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou. Kraj tak mimo jiné dalším viditelným krokem podpořil provedenou optimalizaci středních škol s konkrétním cílem specializace škol na regionální vzdělávací centra, v tomto případě jablonecké školy s nabídkou možnosti studia slévárenských oborů nejen pro Liberecko, ale i pro další kraje České republiky.

Neradi slyšíme, že něco nejde

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Střední průmyslové školy technické v Jablonci ing. Dagmar Březinovou. Škola je ukázkovým příkladem fungující spolupráce a pochopení vzájemné potřebnosti.

Paní ředitelko, vaší škole se ví, že aktivně spolupracuje s podniky. Prozraďte, od koho vzešla iniciativa na počátku spolupráce?

„Jak škola, tak firmy začaly pociťovat vzájemnou potřebu. Žáci školy absolvují ve firmách odborný výcvik a praxi a pro firmy je zase škola místem, kde najde budoucí zaměstnance.

Profitují z této spolupráce obě strany, nebo je to ze strany podniků jen podpora dobré věci? Co, konkrétně, má ze spolupráce vaše škola? V čem tedy spočívá partnerství, jaké aktivity probíhají?

„Ze spolupráce určitě profitují obě strany. Škola získává především zázemí pro praxi, technické či materiálové vybavení, které nám občas firmy poskytnou. Často pomohou i finančně, např. pokrytím nákladů za autobusy na odborné výstavy a veletrhy. Velmi pozitivně jsme hodnotili až týdenní stáže, které mohli odborní učitelé absolvovat přímo ve firmách. Odborníci z podniků se účastní závěrečných zkoušek tříletých učebních oborů i maturit. Kolegy v partnerských firmách se snažíme zapojit i do přípravy učebních osnov a tematických plánů. Např. nám dodávají odborné jazykové požadavky, které by měli naši absolventi umět v daném oboru. V současné době je pro nás aktuální tvorba školního vzdělávacího programu, kde bychom se bez spolupráce s firmami neobešli. Podílejí se na vytváření profilu absolventa, který by se měl přiblížit jejich nárokům na budoucího zaměstnance. Firmy nám také sponzorují soutěže a některé volnočasové aktivity.

Připraví se, díky spolupráci, vaši studenti lépe na praxi?

„Určitě mají lepší podmínky v takové firmě, s níž má škola dobré vztahy a vzájemná spolupráce je akční, nikoliv formální..“

Jaký je ohlas z podniků?

„Podniky řeší nedostatek pracovních sil, především vyučenců ve strojírenských a stavebních oborech a také maturantů, např. oboru mechatronik, mechanik seřizovač a odborníků na CNC stroje-. A právě takové my jim můžeme dodat. Určitě je tedy i pro ně vzájemná spolupráce velmi důležitá.

Myslíte si nebo dokonce konkrétně víte, zda spolupráce přímo směřuje studenty do partnerských podniků?

Jsou žáci, kteří od počátku své praxe ve firmě vědí, že po skončení studia právě do ní nastoupí. Jsou tací, kteří chvíli hledají, ale často se také vrací tam, kde už to znají.

Někdy je pedagogům vyčítáno odtržení od praxe. Což je jistě fakt. Pomáhá vám váš program (nazveme-li jej tak) toto eliminovat?

Odtržení od praxe řešíme u nás exkurzemi pedagogického sboru (jak odborných učitelůl, tak všeobecně vzdělávacích) do partnerských firem a myslím, že právě to je jedno z míst, kde si každý z nás uvědomí, jak rychle kráčí technika kupředu a jak je nutné jít s dobou i „za katedrou“. Jak jsem již uvedla, velkým přínosem byly stáže učitelů, díky kterým své „čerstvé“ poznatky mohli ihned předat žákům. Ti totiž také zbystří pozornost, když vidí, že učitel je „v obraze“ a není odtržen od reality.

Jak dlouho spolupráce probíhá?

Je to na vaší škole tradiční (tzn. od nepaměti) nebo byl nějaký impuls v poslední době? Spolupracovat s firmami se naše škola snažií již léta, ale v poslední dva roky se určitě znásobila a zkvalitnila.

Proč, podle vás, to někde jde a jinde ne?

„Na naší škole neradi slyšíme, že něco nejde. A myslíme si, že „když se chce, jde všechno, jen je potřeba zkusit to…Samozřejmě že bez obětavých kolegů a zapálených pedagogů není taková cesta možná a určitě všem mým kolegům patří poděkování za dosavadní aktivitu v rámci spolupráce s firmami.“


Náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Doležal: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

O vzdělávání, ale i o konkurenceschopnosti Libereckého kraje jsem na stránkách TECHyes.info hovořil již několikrát. Také již několikrát zaznělo, jak vzdělání ovlivňuje konkurenceschopnost celého regionu v dnešní dynamické době. A proč o tom hovořím dnes?

V nejbližší době, pravděpodobně na začátku května 2008 budou zahájeny globální granty Libereckého kraje realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do kraje tak přitečou prostředky z Evropské unie určené na zvýšení kvality vzdělávání. Až do roku 2013 budeme moci čerpat 705 milionů korun, přitom z velké části bude záležet na nás, jak je dokážeme využít a kam se podaří vzdělávání posunout. A především, jak naplníme vizi konkurenceschopnosti kraje založené na vzdělání lidí.

Podpora globálních grantů bude směřovat do několika klíčových oblastí. Pokusím se zde vystihnout dvě - zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a zvýšení motivace žáků k jejich studiu a rozvoj kariérového poradenství ve školách.

V tom prvním případě se tak otevírá šance nejen prostě vybavit školy technického směru výukovými materiály a pomůckami, ale také otevřít spolupráci se zaměstnavateli. Kde jinde se mohou žáci seznámit s technologickými procesy a inovacemi než v prostředí firem, kde jsou uplatňovány a vyvíjeny? Kde jinde se také mohou zodpovědně rozhodnout, zda by to či ono chtěli v dospělosti dělat?

K tomu patří i onen rozvoj kariérového poradenství ve školách. Mimochodem, v dovětku této aktivity je uvedena „racionalizace volby vzdělávací cesty“. Co jiného by mělo představovat racionální volbu v kraji, kde většina hodnot vzniká v průmyslových odvětvích a kde tuto většinu tvoří technicky vzdělaní odborníci? V této oblasti bychom mohli mnohé udělat - neposkytovat pouhé informace o školách a povoláních, ale nabídnout možnost vyzkoušet si pracovní postupy a poznat prostředí jednotlivých povolání prostřednictvím motivačních dnů u zaměstnavatelů či tréninkových dílen pro různé činnosti. Aniž bych volal po znovuzavedení technických prací a dílen do škol, přece jen situace, kdy se žáci základních škol rozhodují, zda budou instalatérem, aniž by kdy v ruce drželi sikovky, se mi nezdá šťastná.

Rušení učilišť - pravda nebo fikce II.

Zdánlivé rušení učilišť souvisí s nepříznivým vývojem počtu dětí, kdy se výrazný populační pokles přesunuje ze základních na školy střední. V příštích čtyřech letech - tedy během velice krátké doby - ubude celá jedna třetina žáků středních škol. Již v současnosti kapacita všech škol překračuje počet možných žáků o třetinu, z čehož plyne, že někde žáci musí chybět. Do hry zde vstupuje ekonomika - školy dostávají příspěvek v určité výši na každého žáka a mají tak logickou tendenci co nejvíce využít své kapacity. Z dosavadního chování rodičů a jejich dětí jednoznačně vyplývá, že pokud nedojde ke změně v nabídce vzdělávacích oborů, bude muset být zrušena absolutní většina učňovských oborů. Rodiče totiž jednoznačně upřednostní volbu maturitního vzdělání a střední školy, školy ve snaze ekonomicky přežít jim vyjdou vstříc. Stanovením limitů pro maturitní obory tak paradoxně Liberecký kraj chrání existenci učňovských oborů.

I přesto v dlouhodobém měřítku ubude klasických „vyučenců“, jak je známe, a v absolutních číslech se jejich počet bude pohybovat na jedné třetině. Nebude tak možno provozovat stávající učňovské školy samostatně, protože by za tohoto stavu nebyly schopny nabídnout vzdělávání na patřičné úrovni. Malé školy možná nabízejí klidné, takzvané rodinné prostředí. Jejich ekonomický potenciál ovšem neumožňuje dostatečně zabezpečit personální ani materiálně technické zázemí, které naopak nabízejí větší vzdělávací instituce. Liberecký kraj se proto vydal cestou tzv. regionálních center, kde se vedle sebe vzdělává od dvouletých učebních oborů po maturitní s obdobným odborným zaměřením. Naším úkolem je motivovat, aby si rodiče a děti vybírali pro své další vzdělávání spíše obory technické.

Mnozí si jistě vzápětí kladou otázku, jakou kvalitu má maturitní vzdělání? Dnešní padesátiprocentní podíl maturantů se v blízké době změní na tři čtvrtiny a chytrých dětí přeci nepřibude.

Většina společnosti chápe vzdělání zcela ostře rozdělené na dva stupně kvalifikace - maturant a učeň. Trh práce ve skutečnosti takto rozdělen není. Složení profesí v každé - i té nejmenší firmě - zahrnuje více než tyto dvě úrovně vzdělání. Je daleko pestřejší a má-li se vzdělávání přiblížit trhu práce, po čemž volají nejen zaměstnavatelé, musí se toto chápání změnit. V řadě zejména špičkových firem existuje celá řada profesí, které vyžadují podstatně vyšší kvalifikační kompetence, než našim žákům poskytuje vyučení. Zaměstnavatele obvykle nezajímá, zda se u něho uchází o práci maturant nebo učeň. Rozhoduje, jak je připraven na profesi, o kterou se uchází.

Zavádění norem kvality na technických školách

Škola je organizace, která se přes všechny odlišnosti musí v dnešních podmínkách chovat obdobně jako jakýkoliv jiný podnikatelský subjekt. Měla by svojí kvalitou výuky a organizačním zázemím přesvědčit okolí (žáky, rodiče, zřizovatele…) o své oprávněnosti existovat. K dosažení tohoto cíle potřebuje vedení školy určitý systém řízení. Bez vytvoření jasných transparentních pravidel postavených na provázanosti jednotlivých činností a konkrétní odpovědnosti jednotlivců, vyhodnocování předem stanovených cílů, je velmi obtížné větší školy dlouhodobě řídit.

Ve spolupráci s Libereckým krajem jsem měla příležitost přenést poznatky o systému řízení kvality, který máme zaveden v naší škole ve Švýcarsku, do českého prostředí. Na třech poměrně velkých technických školách, které projevily zájem se pilotního projektu zúčastnit, od podzimu minulého roku probíhaly intenzivní práce na zavádění systému. Po počátečních problémech spočívajících především v nastavení změny myšlení u pracovníků z „my jsme zodpovědní“ na „já jsem zodpovědný“ se podařila vytvořit kostra systému vycházející z identifikace činností, které ve škole probíhají, a odpovědností za ně. Cílem je dosažení vlastního a objektivního hodnocení práce školy, což je předpoklad nutný k uvědomělému zvyšování kvality práce.

Po několikaměsíční systematické činnosti spatřují ředitelé v zavádění systému mimo jiné i tyto přínosy - zpřehlednění veškeré administrativy, jasné vymezení kompetencí, zapojení dalších pracovníků do řízení školy.

Vlastní zavádění systému blíží ke svému závěru a mělo by být zakončeno certifikací systému dle normy ISO 9001. Na tomto místě je důležité zmínit, že certifikace systému je pouhým začátkem. Neustálé měření, vyhodnocování a přijímání opatření je nikdy nekončící proces ve snaze dosáhnout co nejvyšší kvalitu organizace.

Při zavádění systému na českých školách se samozřejmě projevily některé odlišnosti, způsobené legislativním a kulturním prostředím. Mohu však konstatovat, že tento kraj zvolil v oblasti odborného vzdělávání jednoznačně správnou cestu k dosažení kvality. Nutné organizační změny realizované v rámci optimalizace nyní podporuje tvorbou moderních mechanismů v oblasti řízení.

Paní Daniela Nietlispachová. Paní pochází z Čech, nyní pracuje jako pedagog ve Švýcarsku. V rámci družebních vztahů Libereckého kraje s kantonem St. Gallen působí jako odborný konzultant projektu zavádění systému řízení kvality na školách v Libereckém kraji.

3. 8. 2010 11:36:03 | přečteno 1945x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load