Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Pro média

O TECHyes.info

V životě čeká každého z nás mnoho rozhodování, která musíme učinit. Některá z nich mají tak zásadní vliv, že bychom byli rádi za každou nápovědu, radu nebo informaci, která by nám pomohla správný směr na pomyslné křižovatce zvolit.

Stránky TECHyes.info vznikly právě z tohoto důvodu. Aby žáci základních škol byli zajímavou a hlavně srozumitelnou a přehlednou formou informováni o možnostech, které pro své další vzdělávání mají. Na jednom místě je zde možné nalézt přehled jednotlivých průmyslových oborů, kde a co je možno studovat. To vše se smyslem podpořit studium technických oborů.

TECHyes.info jsou tu i proto, aby pomohly získat přehled i těm, kteří budou žádáni o radu, těm, kteří mají ve své náplni práce radit žákům při volbě povolání, tedy výchovným poradcům. Pro ně tu jsou dokumenty a materiály, které jim jejich orientaci usnadní a v jejich poslání pomohou. Také rodiče - ti především budou chtít dobře poradit a s ohledem na co nejlepší budoucnost jejich potomků se jistě chtějí správně orientovat. Server TECHyes poskytuje informace o možnostech vzdělání, o technických oborech studia.

Na příkladech skutečných odborníků z praxe zde budeme ukazovat, jak pracují ti, kteří se rozhodli spojit svou profesní kariéru s některým z povolání, které má společné jedno slůvko - technické.

Na webu TECHyes bude i mnoho zajímavého, co na první pohled s technikou nesouvisí. Dalo by se i napsat jen hračky a hříčky.

A přeci právě zde začíná cesta, která z dnešních žáků dělá budoucí mechaniky, stavaře nebo konstruktéry.

Proto je zde TECHyes. Až se budou dnešní žáci rozhodovat čím být nebo vy - učitelé a rodiče budete žádáni o takovou radu, s TECHyes budete "v obraze". Protože učinit takové rozhodnutí a nemít o své volbě "ani páru", to je veliké riziko. Vidíte, a zase jsme u té naší TECHniky.

Všichni, kterých se problematika vzdělání nějakým způsobem dotýká, tzn. žáci, rodiče a pedagogové na tomto portálu získají přehled o tom, jak široké uplatnění technické vzdělání poskytuje. Podle jednotlivých odvětví průmyslu (STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA A IT, STAVEBNICTVÍ) lze nalézt popis jednotlivých profesí, možnosti uplatnění v těchto profesích a školy, kde lze tyto obory studovat.

Věříme, že portál TECHyes.info bude nepostradatelnou a hlavně užitečnou pomůckou těm, kteří chtějí být ve svém profesním životě úspěšní, užiteční a hlavně (díky správné volbě) spokojení.

ARGUMENTY KAMPANĚ TECHyes

 • větší a jistější uplatnění absolventů technických oborů
 • strojírenství v Libereckém kraji dominuje
 • vyšší finanční ohodnocení pracovníků v technických oborech
 • ¾ HDP České republiky tvoří strojírenství, stavebnictví, chemický průmysl a IT
 • perspektivní a Evropskou unií preferované odvětví průmyslu
 • dostatečná kapacita vzdělávacích zařízení technických oborů
 • pestrý výběr učebních a studijních oborů
 • větší stabilita zaměstnavatelů
 • blízký vztah mládeže k technice (počítače, mobily, stavebnice) již od raného věku
 • možnost širokého uplatnění dívek v technických oborech

VĚKOVÁ A VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA POPULACE LIBERECKÉHO KRAJE

Věková struktura populace Libereckého kraje je podobně nevyrovnaná jako věkové složení celé České republiky. Na věkovém složení jsou dobře patrné zářezy vzniklé:

 • vysokou úmrtností a sníženou úrovní porodnosti v průběhu první světové války,
 • hospodářskou krizí ve třicátých letech,
 • obdobím zvýšené reprodukce žen po druhé světové válce,
 • nízkou úrovní porodnosti v šedesátých letech,
 • zvýšenou úrovní reprodukce v polovině sedmdesátých let,
 • a v neposlední řadě snižováním plodnosti v posledních deseti letech.

Věková struktura Libereckého kraje ukazuje i vyšší zastoupení žen v populaci starších osob, které je dáno biologickými rozdíly mezi oběma pohlavími a také válečnými ztrátami.

Z vývoje zastoupení hlavních věkových skupin v populaci Libereckého kraje je zřetelně patrný celkový pokles podílu dětské složky obyvatelstva z 16,9 % v roce 2000 na 15,7 % v roce 2004. Naopak podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let a ve věku nad 65 let vzrostl. Prvně jmenovaný podíl vzrostl ve sledovaném období o 1,1 procentního bodu (z 70,4 % na 71,4 %) a druhý pouze o 0,1 procentní bod (z 12,9 % na 13,0 %). Procentuální zastoupení obyvatel starších 65 let v populaci České republiky v roce 2004 činilo 14,0 %, tedy o jeden procentní bod více než v Libereckém kraji.

V roce 2004 dosáhl podíl mužů ve věku nad 65 let 10,3 % z populace mužů v Libereckém kraji a podíl žen, ve stejné věkové skupině, 15,5 %. Vyšší procentuální zastoupení žen v nejstarší věkové skupině je dáno biologicky danou delší délkou života žen než mužů. Tyto změny struktury obyvatelstva jsou odrazem nevyrovnané věkové struktury obyvatel kraje a skutečností, že zářezy na stromu života, který je grafickým vyjádřením věkového složení obyvatel, se s časem posouvají.

Graf2, obrázek se otevře v novém okně

Při podrobnějším pohledu na věkovou strukturu obyvatel v průběhu let 2000 - 2004 je patrný výrazný nárůst podílu obyvatel Libereckého kraje ve věku 50 - 64 let. V této věkové skupině došlo ke zvýšení podílu o 2,5 procentního bodu, které způsobil posun generace narozené v období zvýšené reprodukce po druhé světové válce do této věkové skupiny. V souvislosti s prodlužováním lidského života také vzrostl podíl obyvatel ve věku nad 80 let, který se ve sledovaném období zvýšil u žen o 0,9 procentních bodů a u mužů o 0,4 procentního bodu.

Tabulka, obrázek se otevře v novém okně

Vzdělanost obyvatel Libereckého kraje a celé České republiky se dlouhodobě zvyšuje. Roste podíl osob se středoškolským, vyšším odborným, učňovským i vysokoškolským vzděláním. Naopak se výrazně snižuje podíl osob starších 15 let se základním a neukončeným vzděláním. Růst vzdělanosti je možné zdůvodnit zvyšováním významu a potřeby vyššího vzdělání, a také rozšiřováním příležitostí a podmínek ke vzdělání. Vzdělanostní struktura obyvatel na vybraném území je závislá na typu škol nacházejících se v regionu, na blízkosti velkých měst, na perspektivě budoucích pracovních příležitostí.

Zastoupení osob starších 15 let v Libereckém kraji, které při sčítání přiznaly pouze základní nebo neukončené vzdělání, se mezi roky 1991 a 2001 snížilo o 11,5 procentního bodu na 23,9 %. Podíl osob se středním odborným vzděláním bez maturity nebo vyučením vzrostl ve stejném období o 3,5 procentního bodu na 40,0 %, s úplným středním vzděláním s maturitou stoupl o 5,1 procentního bodu na 27,0 % a zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob se zvýšilo o 1,4 procentního bodu na 7,0 %. Výsledky sčítání v roce 2001 ukázaly, že vzdělanost obyvatel Libereckého kraje je nevýrazně nižší než v celé České republice. Porovnáním údajů byl v Libereckém kraji zjištěn o 1,9 procentního bodu nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných (včetně vyššího a nástavbového vzdělání) a o 1,4 procentních bodů nižší podíl osob s úplným středním vzděláním s maturitou.

Výrazně vyšší vzdělanost potvrdily výsledky sčítání u mužů než u žen starších 15 let. K 1. 3. 2001 bylo v Libereckém kraji sečteno 8,4 % mužů a 5,8 % žen starších 15 let, kteří měli vysokoškolské vzdělání. V dalším porovnání více žen vykázalo ukončení svého vzdělání základním nebo neukončeným vzděláním, úplným středním všeobecným a úplným středním odborným vzděláním i nástavbovým studiem. Naopak ve výsledcích sčítání se projevilo vyšší zastoupení mužů, kteří ukončili své vzdělávání vyučením bez maturity, středním odborným vzděláním bez maturity, vyučením s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Většina vysokoškolsky vzdělaných žen studovala na vysoké škole univerzitního typu (58,1 %), jen 17,5 % žen studovalo na vysoké škole s technickým a 12,8 % s ekonomickým zaměřením. U vysokoškolsky vzdělaných mužů podle výsledků sčítání k 1. 3. 2001 vystudovalo 27,6 % univerzitu, 46,8 % technicky zaměřenou a 12,1 % ekonomicky zaměřenou vysokou školu.

Z porovnání úrovně vzdělanosti podle věkových skupin je zřejmé, že osoby v nejmladší věkové skupině (15 - 24 let) z velké části ještě nedokončily své vzdělávání, a proto se velká část z této skupiny přihlásila k základnímu vzdělání. Současně je v tomto porovnání viditelné, jak se s postupem času zlepšovala a zvyšovala možnost vzdělávání a jak vzdělání nabývá na významu. Vzdělanost obyvatel s věkem klesá.

V Libereckém kraji se v období let 2000 - 2004 projevil výrazný pokles podílu obyvatel starších 15 let se základním vzděláním a bez vzdělání (z 26,6 % na 21,8 %). Za stejné období vzrostl podíl osob starších 15 let v populaci kraje se středním vzděláním bez maturity o 0,7 procentního bodu (na 41,1 %), se středním vzděláním s maturitou o 3,9 bodů (na 30,7 %) a podíl vysokoškolsky vzdělaných se zvýšil o 0,2 procentní body (na 6,4 %).

Graf3, obrázek se otevře v novém okně

Úrovní vzdělanosti obyvatelstva nedosahuje Liberecký kraj zdaleka celorepublikového průměru. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v populaci osob starších 15 let byl v roce 2004 o 3,6 procentních bodů nižší než v celé České republice, kde dosahoval hodnoty 10,0 %. Procentuální zastoupení osob se středním vzděláním s maturitou činilo v roce 2004 v České republice 30,9 %, se středním vzděláním bez maturity 38,3 % a se základním vzděláním či bez vzdělání 20,8 %.

SITUACE NA TRHU PRÁCE

Nedostatek technických odborníků - to je dnes celoevropský "strašák". Podle zjištění odborníků zabývajících se v Evropské unii otázkami souvisejícími s technickou úrovní a kvalifikací zaměstnanců dnes 50-70 % podniků v členských zemích pociťuje nedostatek pracovníků se vzděláním v technických nebo přírodovědných disciplinách.

Situace se přitom postupně zhoršuje, anebo - to v lepším případě - stagnuje. V mnohých odvětvích je nedostatek lidí s potřebnou vyšší kvalifikací natolik podstatný, že je považován za závažnou brzdu technického pokroku. Nejpostiženější jsou jak v EU-15, tak v EU-25 (27) obory strojírenství, elektroniky a materiálového inženýrství, poněkud lepší situace panuje ve stavebnictví, architektuře a pochopitelně v informatice a elektronice.

Většina internetových portálů s pracovními nabídkami obsahem svých stránek potvrdí výše citované myšlenky. Mnoho organizací vnímá obrovskou absenci technických odborníků.

Při "honbě" za potřebnými zaměstnanci nezáleží na tom, zda jde o velkou holdingovou společnost či menší podnik. Všechny subjekty bojují se stejnou realitou: nabídka technicky zaměřených pracovníků zdaleka nepokrývá poptávku, kterou přináší tuzemský pracovní trh.

Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků, navíc jazykově vybavených a ochotných za prací dojíždět, se stává bariérou pro rozvoj firem a tvorbu nových pracovních míst. Vlastní výchova takových zaměstnanců je proto pro firmy rozhodně přínosem, ale stojí peníze. Firmy, které takové možnosti nemají, bojují s náborem kvalitní pracovní síly.

TECHyes - proč a jak

V současné době nejeví mladí lidé zájem o práci ve výrobních podnicích, dle jejich názoru z hlediska její nízké lukrativnosti.

Zajistit dostatek talentovaných pracovních sil, které inovují výrobní portfolia podniků a uspokojují očekávání jejich zákazníků, je dnes stále obtížnější. Proto je tak důležité motivovat mladou generaci k technicky zaměřené životní dráze.

Je životně důležité, aby narůstajícím požadavkům odpovídala též kvalita vzdělávacího procesu na školách při přípravě nových kádrů a současně existovala dostatečná motivace mladé generace pro technickou orientaci.

S trvalým nárůstem požadavků na průpravu a schopnosti nových generací je takřka neodmyslitelný těsný kontakt obou stran. Školy musí bedlivě naslouchat svým zákazníkům z průmyslové sféry a také pružně na nové požadavky reagovat, od privátních subjektů se zase očekává, že si najdou čas a způsob, jak své požadavky správně školám prezentovat.

Velmi důležité jsou osobní kontakty. Efektivní je účast studentů i učitelů na řešení konkrétních projektů průmyslových podniků. Podle zjištění ale komunikace škol a firem prakticky neexistuje.

Z pohledu budoucích potřeb českého průmyslu se současný stav propojení technického školství a potřeby z hlediska výroby jeví jako velice špatný. Proto je nutné tento problém řešit.

Ukazuje se, že začínat s potřebnou komunikací až na úrovni vysokých škol je nedostačující a motivovat k technice a technologiím je třeba daleko časněji, nejlépe od raného dětství.

Abychom se pokusili tento stav změnit, vznikla iniciativa TECHyes.

Kampaň si klade za cíl předejít již dnes akutnímu nedostatku vzdělaných technických kádrů. Proto řeší nejen případné problémy s nezaměstnaností dnešních žáků základních škol, ale i problém podniků, potýkajících se s nedostatkem takto kvalifikovaných pracovníků. S ohledem na vývoj v průmyslové sféře je třeba nabídnout a získat pro spolupráci podniky, které budou z kladného výsledku celé kampaně profitovat v první řadě.

Dostatek tzv. nosičů reklamních sdělení (www.techyes.info, tištěný bulletin, akce) je důležitý pro prezentaci regionálních firem, pracovních agentur, úřadů práce a jiných institucí na problematice zainteresovaných. Zvláště aktivita nestátních ekonomických subjektů je důležitá pro získání dostatečných finančních zdrojů pro úspěch kampaně i pro budoucí kladné výsledky při zaměstnanosti dnešních žáků základních škol.

TECHyes - Jak dosáhnout požadovaného výsledku?

Zprostředkovateli informací a také těmi, kteří mohou pomoci ovlivnit současné žáky základních škol, jsou jejich rodiče a také výchovní pracovníci - učitelé a poradci. Kampaní tedy budeme ovlivňovat tyto vyjmenované cílové skupiny. Bez dalších podpůrných aktivit však cíle nedosáhneme. Nestačí jen ukázat cestu, je nutné i popularizovat toto ekonomické odvětví jako celek, zvýšit prestiž a společenské uznání celého oboru, vyzdvihovat úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. Také materiální výhody a sociální jistoty, kterých mohou absolventi s technickým vzděláním všech úrovní požívat.

Výsledkem nastartování systému, který pomůže výchovným pracovníkům, rodičům, a jejich prostřednictvím i žákům v orientaci při výběru dalšího vzdělání. Tento systém poskytne kvalitní informace o budoucnosti daného oboru, o šancích na uplatnění a možnostech, které konkrétní dítě v oboru má nyní i po absolvování středního stupně vzdělání.

Prostředky
 • Technické eventy (těmto pedagogickým pracovníkům musíme umožnit poznání současných možností uplatnění absolventů technických oborů)
  • exkurze do podniků
  • zprostředkování informací o současných trendech v těchto oborech přímo od odborníků z praxe
  • strategické vize (z důvodu předání informací žákům a rodičům o perspektivě technického průmyslu)
 • Vybudovat informační kanál o trhu práce směrem k výchovným poradcům (z pohledu těch, kteří zacházejí s lidskými zdroji - úřady práce, pracovní agentury, personalisté)
  • tištěný bulletin TECHyes.info

Bulletin, který bude tištěnou a obměněnou variantou webových stránek. Smyslem takového tištěného bulletinu je informovat i ty cílové skupiny, které nenaleznou cestu nebo ochotu k návštěvě webových stránek.

  • důležitý nástroj pro adresné předávání informací
  • nástroj pro upozornění na další zdroje informací
  • další prostor pro prezentaci zainteresovaných firem
 • WWW stránky TECHyes.info

Tento internetový portál poskytne všem cílovým skupinám informace o problematice a kampani jako takové. Pružnost a možnosti, které dnešní internet přináší, nám umožní aktuálně informovat o dění v kampani, přinést rozhovory a zkušenosti těch, kteří se tématem zabývají, poskytnout rady žákům a na příkladech z praxe ukázat možnosti a úspěchy absolventů škol a učebních oborů s technickým zaměřením.

 • Internetové stránky - důležitý a v tomto oboru a dnešní době i odpovídající zdroj informací. Na tomto webu bychom měli podrobně informovat o možnostech dnešních technicky vzdělaných lidí. Je to prostor pro informace o studijních oborech, požadavcích na studenty, situaci v průmyslu z hlediska uplatnění, zkušenosti ostatních (studentů, výchovných pracovníků i pracovníků, kteří již dané profese vykonávají). Dále je zde prostor pro popularizaci techniky. Z pohledu teprve se rozhlížejících žáků lze jejich hledání touto formou i směrovat a nabízet jim řešení, zahnat obavy. Je zde také prostor pro inzerci a propagaci firem, které se budou na projektu spolupodílet. Přestože jde i o jejich budoucí pracovníky, jistě budou požadovat za své vložené přímé či nepřímé investice odpovídající propagaci a popularizaci svých podniků, značek.

29. 7. 2010 3:10:49 | přečteno 2066x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load