Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

Strojírenství

Strojírenství

CO JE STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL?

Strojírenský průmysl je nejnáročnější průmyslové odvětví. Vyznačuje se mimořádně velkou pestrostí výrobků, zahrnuje v sobě desítky oborů.

Vyspělost odvětví ukazuje i hospodářskou vyspělost daného státu.

Nynější výroba je charakterizována snahou o snížení spotřeby surovin a zvýšením podílu přidané hodnoty = vložené práce (zejména duševní). Vedoucími obory se stávají výroba mikroelektroniky, techniky na zpracování dat a informací, telekomunikační techniky, přesné mechaniky a optiky. Rozvoj těchto oborů je spojen se vznikem technologických center úzce spojujících výzkum a následnou výrobu špičkových technologií. Výsadní postavení zde zaujímá automobilový průmysl, kde se uplatňuje nejvíce robotů a automatizovaných výrobních linek. Důležitá je i výroba dalších dopravních prostředků, zejména letecké a raketové techniky. Významné postavení si udržuje výroba obráběcích strojů a spotřebního zboží.

Naprostá většina průmyslové výroby se soustřeďuje do tří center světového hospodářského vývoje. Jsou to USA, západní Evropa a Japonsko. Po rozpadu SSSR a následném rozložení hospodářství i trhu výrazně poklesl význam SNS. Naopak velmi rychle nabývají na významu země asijských tygrů, Čína a na americkém kontinentu Brazílie, Chile, Mexiko a Argentina.

ODVĚTVÍ STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU

  1. Těžké strojírenství
  2. Střední strojírenství
  3. Lehké strojírenství
  4. Přesné strojírenství
  5. Investiční strojírenství

TĚŽKÉ STROJÍRENSTVÍ

zajišťuje vybavení pro důležité hospodářské podniky - doly, hutě, továrny. Většinou se jedná o provozy s výrobou pouze pro daný podnik. Protože výrobní činnost podniků těžkého strojírenství spotřebovává velké množství materiálů a zároveň výrobky jsou určeny výhradně jednomu specifickému příjemci, jsou umisťovány do blízkosti hutnických základen. V poslední době se projevuje tendence hutnických komplexů budovat své vlastní strojírenské provozy nebo naopak strojírenské komplexy budují vlastní hutnické provozy.

Produkty: těžební stroje, hutnická zařízení apod.

STŘEDNÍ STROJÍRENSTVÍ

produkuje výrobní prostředky pro většinu odvětví i pro většinu oborů lehkého průmyslu, většinou se jedná o obráběcí stroje. Do tohoto oboru patří i výroba automobilů a motocyklů, jejichž masová produkce tvoří ze středního strojírenství největší obor strojírenského průmyslu.

Výroba obráběcích strojů je situována, díky své potřebě kvalifikované pracovní síly, do tradičních strojírenských oblastí. Jedná se o hospodářsky vyspělé státy s tradicí a dostatečnou výzkumnou základnou, jako jsou SRN, USA, Japonsko, SNS, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Itálie a Švédsko. Z důvodů silné specializace produktů není schopna jediná země pokrýt svou veškerou potřebu, proto státy, které jsou významnými vývozci, jsou zároveň i významnými dovozci. Další země, které se na tomto trhu začínají uplatňovat jsou Čína a Brazílie, v Evropě hrají určitou roli i Česko, Polsko a Maďarsko.

Střední strojírenství zároveň zahrnuje i řadu oborů produkujících těžké dopravní prostředky, stavební a zemědělské stroje, agregáty k těžbě a zpracování dřeva a další. Tato výroba je většinou umísťována v oblastech spotřeby, protože hodnota práce se přibližně rovná hodnotě použitého materiálu. Lokalizace je tedy soustředěna do míst využití, tj. výroba lodí v přístavech, vagónů a lokomotiv v blízkosti železničních uzlů. Hlavními producenty železničního strojírenství jsou USA, V. Británie, Francie, SNS a Německo. Lodní výroba je v celosvětovém měřítku významná jen v několika zemích. V Asii je to hlavně Japonsko (9 mil. dwt = celková hmotnost nákladu, který lze naložit na loď, v tunách), poté Jižní Korea (3 mil. dwt), v zemích EU výroba upadá celkově 2,4 mil. dwt v popředí SRN a Španělsko. Další země Brazílie a Čína.

Specifickým oborem je výroba letadel, která se většinou umísťuje mimo klasické průmyslové oblasti, zvláště díky její velké prostorové náročnosti (zkušební plochy).

V poslední době se jako samostatný obor vyčleňuje výroba průmyslových robotů, která výrazně sjednocuje pracovní postupy i výkonnost celé linky. Největší využití průmyslových robotů nastalo v automobilovém průmyslu.

Výroba automobilů zaujímá výrazné postavení v hospodářství vyspělých států. Soustřeďuje se zde velké množství oborů a celková provázanost (obchodní, kapitálová i výrobní) činní z automobilových koncernů velice silné společnosti dosahující obratu, který se rovná objemu HDP menší země. V poslední době se automobilová výroba stěhuje z tradičních center do levnějších míst, zvl. Asie a Východní Evropy. Starší centra se zformovala v místech s kvalifikovanou pracovní silou, tradicí, ale i vyšší životní úrovní, kterou mj. pomáhala vytvářet. Dnes představují ucelené a integrované komplexy, příkladem je Ford v Detroitu (jižní předměstí Dearbon). Novější centra se formovala po válce hlavně s důrazem na zlevnění výroby. Většinou šlo o zahraniční licence a byly ovlivněny především levnou pracovní silou.

Tento jev způsobuje určitý rozptyl výroby i do rozvojových zemí. Přesto je převážná část výroby (asi 80%) soustředěna ve třech hlavních oblastech: Severní Amerika, Japonsko a J. Korea, Západní Evropa. Podstatná část evropské produkce je soustředěna v pásu mezi Velkou Británií a Itálií (zahrnující do sebe tyto oblasti: Middland v GB, Dolní Sasko a střední Porýní v D, širší okolí Paříže ve F a severní It.). Jedná se o státy SRN (VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi, Porsche), Itálie (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari), Francie (PSA Peugeot-Citroen, Renault), V. Británie (Jaguar, Rolls-Royce, Rover). Další menší výroba je ve Španělsku (Seat) a Švédsku (Volvo, Saab).

Největší nárůst zaznamenala automobilová výroba v Asii. Hlavním centrem je Japonsko (Toyota, Hyundai, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan), další oblastí je Jižní Korea (Kia). Třetím centrem výroby je USA. Zde se produkce soustřeďuje v tradiční oblasti při Huronském a Erijském jezeru, na SV pobřeží Atlantiku. Trh si zde dělí dvě společnosti: General Motors Corporations a Ford. Z dalších regionů se rozvíjí výroba v Latinské Americe (hl. Brazílie a Mexiko), ale i v Číně a Rusku.

Rozložení výroby motocyklů přibližně kopíruje automobily. Hlavní výrobci USA, Japonsko, Itálie, nově i Švédsko.


Produkty: obráběcí stroje, lodě, lokomotivy, vagóny, letadla, zemědělské stroje, traktory, nakladače, těžká nákladní auta, stroje pro samostatnou těžbu dřeva, automobily, motocykly

LEHKÉ STROJÍRENSTVÍ

zde jsou soustředěny veškeré obory vyrábějící spotřební elektrotechniku a elektroniku. Typickým ukazatelem tohoto druhu strojírenství je velkovýroba s malou potřebou kvalifikované pracovní síly a malou spotřebou materiálu. Rozmístění je dáno hlavně levnou pracovní sílou, proto se v tomto oboru uplatňují i rozvojové země. K velkým producentům přístrojů sdělovací techniky patří Japonsko, USA, SRN, Jižní Korea, SNS a Velká Británie. Z ostatních zemí Malajsie, Thajsko, Brazílie, Mexiko, Turecko a Singapur.

Produkty: radiopřijímače, televizory, spotřební elektronika

PŘESNÉ STROJÍRENSTVÍ

Zahrnuje obory jemné mechaniky, optiky, výrobu měřících přístrojů a speciální zařízení pro zdravotnické i jiné účely a hlavně v poslední době náročnou elektroniku.

Hlavním rysem odvětví je převaha kvalifikované práce nad množstvím a hodnotou materiálu. Tím je dáno i rozmístění do vyspělých států, které je většinou podmíněno úzkou spoluprácí s vědeckým výzkumem.

K tradičním oborům patří výroba zařízení na měření času, zvl. hodinek. Hlavní světoví producenti jsou Švýcarsko (téměř 50% tradiční nedigitální výroby), SRN, USA a po válce se na přední místa dostaly i Japonsko a dnešní SNS, Singapur a Hong-Kong.

Kosmický průzkum si vynutil kvalitní optické a fotografické přístroje, jejichž výrobní centra jsou v USA, dále pak v SRN a Japonsku.

Velký boom v posledních letech zaznamenala výroba osobních počítačů. Jedná se o nejvyspělejší strojírenský obor, vyžadující úzkou spolupráci s výzkumnou základnou. Ve špičkové výrobě si udržují velký náskok USA (70% výroby). Výroba v ostatních zemích je převážně prováděna v americké licenci a je soustředěna v Japonsku, zemích tzv. "asijských tygrů" a Evropské unie.

Produkty: počítače, digitální a telekomunikační přístroje, hodinky, fotoaparáty, dalekohledy, přesná optika, laserové technologie

INVESTIČNÍ STROJÍRENSTVÍ

provádí výrobu kompletních celků pro energetiku, dopravní, těžební a zpracovatelský průmysl. Jedná se o tzv. dodávky na klíč. Firma spolupracuje s velkou řadou subdodavatelů a předává kompletní dílo v cílové oblasti zákazníka. Zajišťuje veškeré technologie, materiál i konečnou kompletaci. Výroba takovýchto investičních celků je možná jen v oblastech s velkou koncentrací různorodého a vyspělého strojírenství. Tradiční dodavatelé nejsložitějších investičních celků jsou USA, Japonsko, SRN, SNS, Velká Británie a Francie. Celky nižšího řádu dodávají Itálie, Švýcarsko, Kanada, Nizozemí, ale i Polsko, Maďarsko a Česká republika. ČSSR například zajišťovala výrobu těžebních zařízení pro země Arabského poloostrova (ČR jaderné elektrárny v Íránu a Číně)

Základní vlivy, které ovlivňují rozmístění strojírenského průmyslu:

Dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Důležitý je stupeň vzdělání, zvláště pro technický vývoj. Ve vyspělých oborech elektroniky připadají na dva pracovníky ve výrobě tři ve výzkumu. Naopak masová výroba spotřebního zboží se orientuje na levnou i nekvalifikovanou pracovní sílu.

Surovina (většinou kov) hraje roli zvláště v těžkém, středním a všeobecném strojírenství. Prosazuje se tendence snižovat množství spotřebovávaných kovů. Stále ovšem strojírenský průmysl zpracovává přes polovinu výroby oceli a rozhodující část barevných kovů.

Trh v minulost hrál významnou roli ve výrazném oddělování produkční a spotřebitelské oblasti. Dnes se tyto oblasti překrývají, USA je stále velkým producentem automobilů, ale zároveň tento trh působí jako spotřebitelský pro japonskou výrobu. Faktor trhu však nadále působí jako stimulátor výroby a přitahuje výrobu k zákazníkům.

FAKTA O STROJÍRENSTVÍ

Na nabídkové straně ekonomiky vzrostla v roce 2006 průmyslová produkce o 12,4 %. Rychlý růst byl ovlivněn silnou zahraniční poptávkou nejdůležitějších obchodních partnerů, která byla uspokojována především podniky pod zahraniční kontrolou (jejich podíl na celkových tržbách průmyslu dosáhl 61,1 %). Jeho nos

3. 8. 2010 11:32:29 | přečteno 4874x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load