Přihlášení

TECHYES

zvol si lepší budoucnost studuj technické obory

7 pilířů TECHyes

SEDM PILÍŘŮ PODPORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

První pilíř: ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI

Budoucnost Libereckého kraje je na rozcestí. Vzdělání obyvatel představuje jeden z hlavních aspektů konkurenceschopnosti kraje, nejen v ekonomickém, ale i společenském měřítku. Je potřebné vytyčit vizi budoucnosti středního školství v kraji, je potřebné uvažovat nad důsledky propadu absolventů technických oborů a přijmout patřičné, jasné a zřetelné kroky pro budoucnost odborného vzdělávání i kraje.

Druhý pilíř: GRAMOTNOST PRO TRH PRÁCE

Vzdělávání a profesní příprava žáků v sobě musí - vedle dalších - zahrnovat gramotnost pro trh práce. Odborné vzdělávání se musí přiblížit reálné praxi. Školy mají ve větší míře vytvářet prostor pro odbornou přípravu ve spolupráci se zaměstnavateli a v jejich provozech. Jejich úkol je však mnohem obtížnější, současně musí žáky připravit na trh práce budoucnosti, na jeho požadavky tak, aby získané vzdělání nalezlo uplatnění i několik desetiletí po ukončení školy.

Třetí pilíř: HLAS PRO DÍVKY

Zvláštní pozornost by měla být věnována zvyšování zájmu dívek o přírodovědné a technické obory a zvyšování jejich sebedůvěry během tohoto vzdělávání. Nadále nemohou platit stereotypy, jež neumožňují plně rozvinout jejich potenciál. Dnes již ženy v mnoha odvětvích představují rovnocenné partnery mužů, přesto však jejich zastoupení není dostačující.

Čtvrtý pilíř: SPRÁVNÁ VOLBA

Základní postoje k přírodovědnému a technickému vzdělávání se vytvářejí již v počátcích vzdělávání - v základních, ale i mateřských školách. Přes všechna fakta o technice, technologiích a řemeslné práci a jejich přínosu představují postoje jednu z hlavních bariér v přístupu k odbornému vzdělávání. Nutně je tak potřebné vytvářet nástroje a mechanismy podporující odpovědné rozhodování o volbě další vzdělávací dráhy.

Pátý pilíř: ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

Vzdělávání na základních a středních školách musí projít zásadní proměnou. Do pedagogických přístupů musí proniknout aplikace nových metod, především badatelsky orientovaný způsob práce se žáky. Na toto se musí zaměřit i systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a příprava budoucích učitelů.

Šestý pilíř: BEZ ZAMĚSTNAVATELŮ TO NEPŮJDE

Spolupráce světa vzdělávání a světa práce představuje životní nutnost pro odborné vzdělávání. Bez těsné spolupráce se zaměstnavateli a jejich spoluzodpovědnosti za obsah a výsledky vzdělávání nelze očekávat pozitivní změny. Bez této spolupráce a spoluzodpovědnosti nelze přípravu žáků považovat za věrohodnou.

Sedmý pilíř: ZA JEDEN PROVAZ

Stávající i plánované aktivity je potřebné provázat a propojit na regionální i celostátní úrovni. Pouze široké partnerství všech subjektů - místní a regionální samosprávy, státní správy, vzdělávacích institucí, akademické půdy, zaměstnavatelů, profesních skupin - umožní dosáhnout předchozích uvedených cílů. Žádáme hejtmana Libereckého kraje o prosazování sedmi pilířů v rámci Asociace krajů České republiky a shodně i ostatní členy Rady Libereckého kraje v rámci svých resortů. Liberecký kraj je na poli školství připraven nabídnout roli řešitele projektu na celostátní úrovni, opravňují jej k tomu dosavadní zkušenosti a dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery.

29. 7. 2010 1:51:20 | přečteno 2266x

Investice do rozvoje vzdělávání - ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost KULK

 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80  |  e-mail: techyes@kraj-lbc.cz  |  www.techyes.info
load